ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

                                  

1

صمصام احسانی

کارشناس مسئول اموال

31001246

 

2

حسین انصاری

کارشناس اموال

 -------