ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره تماس

1

مروارید سعیدی

مسئول دبیرخانه مرکزی

31001222

2

فاطمه یوسفی

مسئول دبیرخانه مرکزی

3100122