ردیف نام و نام خانوادگی پست سازمانی شماره تماس
1 منیژه مرادیان کارشناس امور هیات علمی و کارمندان 31001211
2 سعید زارعی کارشناس بیمه و حضور و غیاب 31001212
3 هاجر عسکریان بایگان 31001213