ردیف    

    نام و نام خانوادگی        

                             پست سازمانی                         

شماره تماس

1

منیژه مرادیان

    کارشناس امور هیات علمی و کارمندان

31001211

2

ثریا مهرابی

   کارشناس سامانه کارکنان دولت

31001211

2

سعید زارعی

           کارشناس بیمه و حضور و غیاب

31001212

3

مریم افتخاری

  بایگان

31001213