نام و نام خانودگی: مصطفی احمدوند

سمت: مدیر امور اداری

تحصیلات: دکتری ترویج و آموزش کشاورزی

مرتبه علمی: دانشیار

شماره تماس: 31001210