*
فرم درخواست مهمانسرای دانشگاه یاسوج
  نام :                     *  نام خانوادگی :             *
 کد ملی :                شماره تلفن همراه :       *
نوع عضویت مهمان :      نوع حضور برای استفاده از مهمانسرا :     
 مدت درخواست حضور در مهمانسرا :   تاریخ ورود    *                                                                                      تاریخ خروج   *
واحد محل خدمت :        *  تعداد مهمان :      *   نفر
اتاق های مورد نیاز :             تعداد دو تخته              تعداد سه تخته    
 مشخصات همرامان مهمان
  نام :
 نام خانوادگی :
  کد ملی :
 نسبت با مهمان اصلی :
       
ارسال فیش واریز هزینه اقامت :