رزومه

نام و نام خانوادگی: علی مرادی

سمت: معاون اداری و مالی

تحصیلات: دکتری مهندسی کشاورزی

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل: