ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره تماس

1

ناهید بهروزی

کارشناس رسیدگی اسناد

31001224

2

مریم جعفری

کارشناس مالی پروژه های عمرانی

31001229

3

فرخنده حکمتیان

کارشناس حقوق و دستمزد

31001221

4

مرجان جانی نژاد

کارشناس اعتبارات

31001221

5

مسلم صفری

کارشناس مالی

31001223

6

علی برخه

صدور اسناد

31001226

صمصام احسانی 

امین اموال 

       31001246