لیست تلفنهای معاونت اداری مالی

معاونت

 

 

 

 

دفتر معاونت

1200

31001200

 

آقای کریمی

معاون مالی-اداری

1201

31001201

 

دکتر مرادی

امور اداری

 

 

 

 

مدیر امور اداری

1210

31001210

 

دکتر احمدپور

کارگزینی1

1211

31001211

 

خانم مرادیان

کارگزینی2

1212

31001212

 

آقای زارعی

کارگزینی 2

1214

31001214

 

خانم مهرابی

امور مالی

 

 

 

 

مدیر امور مالی

1220

31001220

 

آقای یوسفی

حقوق و دستمزد

1221

31001221

 

خانم بهروزی

دبیرخانه مرکزی

1222

31001222

 

خانم ها سعیدی و حسین زاده

اعتبارات

1223

31001223

 

آقای وزیری

رسیدگی اسناد

1224

31001224

 

خانم جعفری

دبیرخانه مالی

1225

31001225

 

خانم مفتح

امور بانکی

1226

31001226

 

آقای ملک زاده

بایگانی مالی

1227

31001227

 

آقای التیام

دیوان محاسبات

1228

31001228

 

آقای احمدی

سند چک

1229

31001229

 

آقای صفری

تدارکات

 

 

 

 

مدیر تدارکات

1240

31001240

 

آقای روانسالار

حسابداری تدارکات

1241

31001241

 

خانم امینی

کارپرداز1

1242

31001242

 

آقای محمدیان و رهگشای

کارپرداز2

1243

31001243

 

آقای پرهیزکار

بایگانی تدارکات

1244

31001244

 

آقای محمودی

انبار دانشگاه

1245

31001245

 

آقای کوه پیما

اموال

1246-47

31001246-47

 

آقای احسانی- آقای حسین زاده

امور عمومی

 

 

 

 

مدیر امور عمومی

1250

31001250

 

آقای تیموری

تاسیسات1

1252

31001252

 

آقایان حبیب نژاد، یاوری، عبدی پور، جانی پور، نجات پور و تجاره