نام و نام خانوادگی: علی یزدانپناه

سمت: مدیر پشتیبانی و خدمات عمومی

تحصیلات:کارشناسی مهندسی کشاورزی

شماره تماس: 07431001202