ردیف

         

            معرفی    

       

   سمت  

  داخلی   

1

 

علی ویس رهگشای

حمید پرهیزگار

سید رهام محمدیان

مهدی صفرزاده

 

 کارپرداز          

 

2

بیژن کوهپیما

انباردار

   

 

3

افسانه امینی

 حسابدار تدارکات

 

 

   

4

 حمید حبیب نژاد

 مسئول تاسیسات