1- مسعود تیموری                                    کارشناس امورعمومی سازمان مرکزی                      داخلی:1250

 

2- طاهر ارشدی                             کارشناس امورعمومی دانشکده علوم پایه                 داخلی: 4009

 

3- حسن پادیاب                                        کارشناس امورعمومی دانشکده کشاورزی                 داخلی:

 

4- روح اله صادقی                                 کارشناس امورعمومی دانشکده ادبیات                     داخلی:3006

 

5-حمید حبیب نژاد                                   مسئول تاسیسات